لوله بازکنی در گیشا – 09121347862

توسط لوله بازکنی اکتیو

متداول ترین روش ها شامل استفاده از مواد شیمیایی، سیم لولهبازکنی یا مارپیچ است.استفاده از مواد شیمیایی لوله بازکن می تواند باعث ایجاد ترک، ذوب و شکستگی در لوله ها شود. در صورت استفاده نادرست از سیم یا مارپیچ، آسیب دائمی نیز ممکن است رخ دهد.