تخلیه چاه شهدا تهران – 09121347862

توسط لوله بازکنی اکتیو

پس از حصول نتیجه مطلوب، تجهیزات چاه دوباره مونتاژ می شوند. آب چاه نصب شده به طور متوسط 12-3 ساعت به بیرون تخلیه می شود. پس از اتمام سموم موجود در آب، آب به سیستم داده می شود. قطعا باید با انتخاب یک شرکت تخلیه چاه شهدا تهران متخصص و قابل اعتماد در این زمینه.