تخلیه چاه لویزان – 09121347862

توسط لوله بازکنی اکتیو

تخلیه چاه لویزان تهران با کمپرسور و یا سیال مخصوص حفاری انجام می شود. پمپ، کابل ها و لوله های موجود در چاه، از چاه خارج شده و کیت نظافت داخل چاه پایین آمده و چاه تخلیه می شود. بعد از آن باید گزارش اسیدیته چاه مورد بررسی قرار گیرد و روش های مناسب پاکسازی…