تخلیه چاه تهران شهران – 09121347862

توسط لوله بازکنی اکتیو

داروی اسیدی مخلوط ویژه مثل  “EL57” پس از تخلیه چاه تهران شهرانبین 200-500 لیتر به داخل چاه منتقل می شود. پس از 1 تا 2 روز انتظار، مواد چسبنده داخل چاه، خشک شده و می ریزند. سپس بسته به وضعیت زمین با سیستم سرریز یا تزریق تخلیه می شود.